OPENBARE
BETREKKINGE

Media [photo] 

 

Media

Verbeter waterverbruik van wyndruiwe

Die reaksie van wingerde op kunsmistoediening is hoogs afhanklik van besproeiingsbestuur in besproeide gebiede en hierdie twee insette kan nie uit ’n bestuursoogpunt van mekaar geskei word nie.

Die reaksie van wingerde op kunsmistoediening is hoogs afhanklik van besproeiingsbestuur in besproeide gebiede en hierdie twee insette kan nie uit ’n bestuursoogpunt van mekaar geskei word nie. Oor die algemeen word ’n groter reaksie verkry wanneer waterstremming tot ’n minimum gedurende die groeiseisoen beperk word.

Water is besig om al hoe skaarser te word en die sorgvuldige bestuur daarvan is ’n groot verantwoordelikheid vir produsente in die besproeide gebiede van die land.

Met onlangse verhogings in energiekostes, maak besproeiing nou ’n groter deel van die insetkostes van wingerdproduksie uit. Gepaardgaande met verhogings in brandstof, arbeid en kunsmiskostes, het dit belangriker as ooit vir produsente geword om hoë opbrengste te behaal.

Dit is egter belangrik vir die wynbedryf dat druiwe van ’n hoë gehalte geproduseer word en daarom is dit noodsaaklik dat ’n middeweg tussen die produksie van hoë gehalte druiwe en opbrengs in die besproeide wingerdproduksiegebiede gevind word.

Navorsers, meestal van die LNR Nietvoorbij, het waardevolle navorsingsresultate in hierdie verband ingewin en die doel van hierdie artikel is om as ’n kort opsomming van hierdie werk oor die afgelope aantal jaar te dien.

Twee uitdrukkings van waterinhoud word in hierdie resultate aangetoon. Die eerste is geredelik beskikbare water (GBW) wat tipies die grondwaterinhoud tussen -10 kPa en -100 kPa verteenwoordig. Die tweede is plantbeskikbare water (PBW) wat gewoonlik die grondwaterinhoud tussen -10 kPa en -1500 kPa is. In die artikel word persentasies van GBW en PBW in millimeter water per meter grond (mm/m) aangedui.

Resultate uit die Olifantsriviergebied toon dat hoë waterbeperkings (75% GBW) voor deurslaan opbrengs verminder wanneer dit met die hoër besproeiingstrategie (30% GBW) vergelyk word. Skielike hoë beperkings na deurslaan het wyngehalte in Sauvignon Blanc verlaag. Watertekorte wat net voor of net na deurslaan veroorsaak is, het opbrengs verlaag maar nie die wyngehalte van Pinotage verbeter nie.

In die Breederiviergebied het resultate getoon dat hoër besproeiingsfrekwensies tot hoër worteldigtheid lei en ’n sterk korrelasie met vegetatiewe groei toon. Ooreenstemmend met resultate in die Olifantsriviergebied, het droër grondtoestande vanaf bot tot oes vegetatiewe groei in Sauvignon Blanc verminder, wat ’n hoër sensitiwiteit aandui.

’n Hoër besproeiingsfrekwensie op Colombar in die laer Oranjeriviergebied het geneig om opbrengs te verhoog, terwyl dit ’n baie klein invloed op wyngehalte in vergelyking met laer besproeiingsfrekwensies gehad het.

Veral vir wit kultivars, het besproeiingstrategieë tussen 40% en 90% PBW ’n beperkte invloed op wyngehalte gehad. Terwyl daar aanvaar word dat besproeiing tot hoër opbrengste sal lei, hou dit nie noodwendig verband met minderwaardige wyngehalte wanneer die aanvaarbare wateruitputting (50% PBW) gehandhaaf word nie. Oor die algemeen wil dit voorkom asof besproeiing wat op 30% GBW aanstuur opbrengs verhoog, maar gehalte verlaag wanneer dit met ’n 75% GBW-strategie vergelyk word en dat dit nodig is om 50% PBW te handhaaf om hoër opbrengste te realiseer. Dit lyk daarom asof ’n besproeiingstrategie wat ten doel stel om ’n 40% PBW te handhaaf, nie opbrengs of gehalte negatief sal beïnvloed nie.

Om enige besproeiingstelsel doeltreffend teen ’n persentasie PBW of GBW te bestuur, is toerusting wat grondwater meet noodsaaklik. Daar is ’n wye reeks grondwatermeettoerusting op die mark beskikbaar wat wissel van tensiometers tot ononderbroke aantekeningskapasitansiepeilers, en produsente word aangemoedig om enige van hierdie stelsels op hul plase te evalueer en te implementeer om hul waterhulpbronne so doeltreffend moontlik te bestuur.

Deur Jan van Zyl
Landboukundige - Wes-Kaap Besigheidseenheid