INLIGTINGSENTRUM

Oranges [photo] 

Spesialiteitsprodukte

OFOS: ‘n Werkbare oplossing in vrugteverbouing

Daar bestaan 'n nou, wedersydse verwantskap tussen opbrengs en gehalte van vrugte. Hoë opbrengs lei feitlik altyd tot die produksie van swakker gehalte vrugte. Ten spyte daarvan dat faktore soos klimaat, onderstam, oorsprong van die bostam en besproeiing die opbrengs en gehalte van vrugte beïnvloed, speel ‘n gebalanseerde bemestingsprogram tog 'n belangrike rol in die deurlopende produksie van goeie gehalte vrugte.

In vandag se hoogs mededingende markte, is dit belangrik om 'n balans tussen produksie en vruggehalte te handhaaf. Daarom moet bemestingtoedienings by die uitdagings binne 'n bepaalde streek, asook die mark se spesifieke kwaliteitsvereistes, aanpas.

Die invloed van voedingselemente op opbrengs en gehalte

Deurlopende hoë opbrengs, druk op die effektiewe benutting van besproeiingswater en die gevolglike verkleining van wortelvolume plaas druk op beskikbare voedingselemente binne die beskikbare grondvolume. Gevolglik is die gebalanseerde toediening van sodanige elemente uiters belangrik.

Elke voedingselement het 'n bepaalde invloed op opbrengs en/of gehalte. Hierdie impak vorm die kern in Omnia se benadering tot gebalanseerde bemesting. Programgebaseerde voeding in volgehoue produksiestelsels skep die geleenheid vir tegnologies-gevorderde programme wat maklik en prakties op plaasvlak gebruik kan word.

Optimisering van bemesting met doeltreffende besproeiingsbestuur

Goeie besproeiingsbestuur speel 'n noodsaaklike rol in die produksie van groot, hoë gehalte oeste. Wanneer die produsent meer klem op sy besproeiing lê, verhoog die produksie en gehalte dienooreenkomstig. Hoewel ouer boorde dikwels besproeiingstelsels met beperkte lewering- en volume-frekwensie, drukverskille en lang afstande vanaf die waterbron het, kan sproeibemesting met geringe veranderinge en goeie bestuur tog suksesvol toegepas word. Besproeiingstelsels dikteer die lewensvatbaarheid van sproeibemesting.

Besproeiingspompkamer met Omnia vloeibare tenks

Besproeiingspompkamer met Omnia vloeibare tenks

Wat is OFOS?

Die Omnia "Fertigation Optimisation System" (OFOS) kan in 'n wye reeks besproeiingstelsels gebruik word, van die hoogs gevorderde kortsiklus-drupstelsels tot eenvoudige langsiklus-mikrobesproeiing.

Gesofistikeerde besproeiingstelsel deur OFOS ondersteun

Gesofistikeerde besproeiingstelsel deur OFOS ondersteun

Wetenskaplike werk wat in die vorige eeu deur Professor Martinez in Spanje gedoen is, het bewys dat sapvloei en fotosintetiese produktiwiteit binne vrugtebome dramaties in die dae na besproeiing afneem. Dit is dus belangrik om tydens die besproeiingsiklus die regte voedingsbalans te handhaaf. Die sukses van OFOS lê daarin dat die regte hoeveelheid en konsentrasie voedingselemente met besproeiingswater tot by die voedingswortels vervoer word. Die konsentrasie van voedingselemente binne die besproeiingswater lewer 'n aansienlike bydrae tot sproeibemesting, wat OFOS uniek maak.

Die produsent kan die konsentrasie van voedingselemente manipuleer sonder om 'n legio produkte en hoogs gevorderde inspuittoerusting te gebruik. Hy kan ook met minimale bestuursinsette die plantvoedingskonsentrasie tussen groeistadiums manipuleer om aan die behoefte van die plant te voorsien.

Omnia se uitgebreide kennisbasis en betrokkenheid op produsentvlak is gebruik om werkbare oplossings te ontwikkel. Die unieke Suid-Afrikaanse produksie-omgewing, hoë tegniese standaarde en eenvoud is met dié ontwikkeling geakkommodeer.

OFOS bestaan uit verskillende fasette wat die volgende insluit::

  • spesifiek-geformuleerde produkte binne 'n twee- of drietenkstelsel;
  • rekenaargebaseerde voedingsprogram;
  • beproefde beheer en kontrolestelsel;
  • gebruikersvriendelike moniteringstelsel;
  • plantvoedingkonsentrasie (Michaelis Menten-beginsel) as basis;
  • wetenskaplik-ondersteunde aanbevelings; en
  • plaaslike agronomiese en navorsingsondersteuningsnetwerk.

Die formulering van kunsmismengsels om aan sekere plantvoedingsbehoeftes te voorsien, is 'n algemene praktyk, maar die CUSTOM OMNI™-produkreeks is sò geformuleer dat die produsent steeds die inisiatief binne sy bepaalde omstandighede kan behou.

Die program waardeur die produsent sy aanbeveling doen is baie eenvoudig en 'n persoon wat oor intermediêre rekenaaropleiding beskik, kan dit maklik bemeester. Die OFOS-toepassing is reeds ver gevorder en is aan 'n sentrale databasis gekoppel.

Die beheer- en kontrolestelsels word ook binne die OFOS-sagteware onderhou. Deur eenvoudige insette tot die program te maak, kan uitgebreide kontrole- en beheerinligting bekom word. Hierdie inligting kan help om kostes te bespaar aangesien toediening- en berekeningsfoute verminder word. Een van die kontrolefunksies is om te bepaal hoeveel kunsmis wel oor eenheidstyd toegedien is.

Monitering van veral besproeiing en plantvoeding maak die opstel van toekomstige aanbevelings maklik. Die vordering van die bemestingsprogram deur die groeiseisoen kan noukeurig gemonitor word en gevolglik kan aanpassings tydig gemaak word.

Die ontwikkeling van die Michaelis Menten-konsep soos veral deur Bar Yosef nagevors, wat die bestuur van voedingselementkonsentrasie ondervang, is as grondslag in die OFOS-program gebruik. Die kuns lê daarin om die konsentrasie van elemente binne die plantvoedingsprogram te bestuur. Sodanige konsentrasies is spesifiek vir grond, gewas en groeistadium. Die OFOS-program kan die produsent met hierdie proses help.

Michaelis Menten-konsep

Michaelis Menten-konsep

Deur die konsentrasies van voedingstowwe in OFOS te manipuleer, maak die program 'n voorstel van produkkeuse, volume, verdunning en toedieningstempo. Elke element het optimumwaardes in dele per miljoen (dpm) waar plantwortels sulke elemente optimaal kan benut.

Kliënte wat hierdie program gebruik, het deurgaans positiewe terugvoer rakende doeltreffendheid in vruggehalte. Voorts is die volgehoue hoë produksie van jaar tot jaar voordelig, aangesien die beplanning en aankoop van verpakkingsmateriaal beter gedoen kan word.

Vervolgens hou die progam ander voordele soos die sentrale stoor van blokinligting aangaande byvoorbeeld grond-, blaar- en waterontleding en opbrengsdata wat deur die seisoen gebruik kan word.

Deur Uys Meiring, Senior Tegniese Adviseur: Spesialiteite