INLIGTINGSENTRUM

Oranges [photo] 

Spesialiteitsprodukte

OFOS™: ‘n Nuwe omvattende sproeibemestingstelsel deur Omnia. ‘n Werkbare oplossing in vrugteverbouing

Deur Uys Meiring (Senior Tegniese Adviseur: Spesialiteite)

Daar is ‘n noue, wederkerige verhouding tussen die opbrengs en gehalte van vrugte. ‘n Hoë opbrengs lei amper altyd na vrugte van ‘n swakker gehalte. Ten spyte van die feit dat faktore soos klimaat, wortelstok, oorsprong van die entloot, speel gebalanseerde kunsmis ‘n belangrike rol in die volgehoue verbouing van hoë gehalte vrugte.

In vandag se kompeterende markomgewing is dit belangrik om ‘n balans tussen produksie en vruggehalte te vind. Daarom moet bemesting by die uitdagings van die betrokke omgewing, sowel as die mark se besondere gehaltebehoeftes aanpas.

Die invloed van voedingstowwe op opbrengs en gehalte

Voortdurende hoë opbrengste, druk op die doeltreffende verbruik van besproeiingswater en die gevolglike verminderde wortelgroei, plaas druk op die beskikbare voedingstowwe in die bereikbare volume grond. Daarom is die gebalanseerde toediening van hierdie elemente uiters belangrik.

Elke voedingselement het ‘n sekere invloed op opbrengs en/of gehalte. Hierdie invloed vorm die kern van Omnia se gebalseerde bemestingsbenadering. Programgebaseerde voeding in onafgebroke produksiestelsels skep die geleentheid vir tegnologiese toedienings wat maklik gebruik kan word en op plaasvlak prakties is.

Optimalisering van bemesting met doeltreffende besproeiingsbestuur

Goeie besproeiingsbestuur speel ‘n dominante rol in die verbouing van groot, hoë-gehalte gewasse. Wanneer die produsent meer klem op sy besproeiing plaas, verbeter opbrengs en gehalte dienooreenkomstig.

Alhoewel ouer boorde dikwels besproeiingstelses het wat beperkings op die volumes water en die frekwensie daarvan het, wat verskille in waterdruk het of ver van die waterbron af is, kan sproeibemesting now suksesvol, met geringe veranderings en goeie bestuur, toegedien word. Besproeiingstelsels bepaal die lewensvatbaarheid van sproeibemesting.

Wat is OFOS?

Die Omnia Sproeibemestingstelsel ("Fertigation Optimisation System" - OFOS) kan in ‘n wye reeks bespoeiingstelsels, van die hoogs gevorderde kort-siklus dripstelsels tot eenvoudige lang-siklus mikro-besproeiing, gebruik word.

Wetenskaplike werk wat in die laaste eeu deur Professor Martinez in Spanje gedoen is, het bewys dat sapvloei, sowel as fotosintetiese produktiwiteit, dramatiese verhogings in vrugtebome in die dae na besproeiing getoon het. Dit is daarom belangrik om die regte voedingsbalans gedurende die besproeiingsiklus te handhaaf. OFOS se sukses lê daarin dat die regte hoeveelheid en konsentrasie voedingstowwe in besproeiingswater na die voedingswortels vervoer word. Die konsentrasie voedingselemente in die besproeiingswater verskaf ‘n hoogs bydraende dimensie aan sproeibemesting, wat OFOS uniek maak.

Die produsent kan die konsentrasie voedingstowwe sonder ‘n klomp produkte of hoogs gevorderde inspuittoerusting manipuleer. Hy kan ook die plantvoedingkonsentrasie tussen groeistadiums met minimale bestuursinsette manipuleer om die plant se behoeftes te kan aanspreek.

Omnia se uitgebreide kennis en betrokkenheid op produsentvlak word gebruik om werkbare oplossings te skep. Met hierdie ontwikkeling is daar vir die eiesoortige Suid-Afrikaanse produksie-omgewing, hoë tegniese standaarde en eenvoud voorsiening gemaak.

OFOS bestaan uit verskillende fasette wat die volgende insluit:

  • Spesifiek-geformuleerde produkte binne ‘n twee- of drietenkstelsel
  • Rekenaargebaseerde plantvoedingsprogram
  • Bewese bestuur- en kontrolestelsel
  • Gebruikersvriendelike moniteringstelsel
  • Plantvoedingskonsentrasie (Michaelis-Menten beginsel) as basis
  • Aanbevelings deur die wetenskap ondersteun
  • Plaaslike agronomiese navorsing en ondersteuningsnetwerk

Die formulasie van kunsmismengsels om in sekere plantvoedingsbehoeftes te voldoen is ‘n algemene praktyk, maar die CUSTOM OMNI produkreeks is so saamgestel dat produsente hul eie inisiatief in hul besondere omstandighede bly behou.

Die program wat die produsent vir sy aanbevelings gebruik is baie eenvoudig en iemand met middelmatige rekenaarvaardighede behoort dit te kan bemeester. Die OFOS-program bestaan tans uit Microsoft Excel-sigblaaie wat aan ‘n databasis gekoppel is. Die ontwikkeling van ‘n OFOS-toepassing is reeds in ‘n gevorderde stadium.

Die bestuur- en beheerstelsels word ook binne die OFOS-sagteware ondersteun. Deur eenvoudig inligting in die program in te voer, kan omvattende beheer- bestuursinligting verkry word. Hierdie inligting kan help om kostes te bespaar aangesien toedienings- en berekeningsfoute verminder word. Een van die beheerfunksies is om vas te stel hoeveel kunsmis werklik oor tyd toegedien is.

Die monitering, veral van besproeiing en plantvoeding, vergemaklik toekomstige aanbevelings. Die vordering van die bemestingsprogram kan sorgvuldig deur die seisoen gekontroleer word en daarom kan intydse verstellings gemaak word.

Die ontwikkeling van die Michaelis-Menten konsep, veral soos deur Bar Yosef nagevors is en wat die grondslag van die bestuur van voedingskonsentrasies vorm, is as basis in die OFOS-program gebruik. Die geheim lê in die bestuur van die elementkonsentrasie in die plantvoedingsprogram. Spesifieke konsentrasies word vir verskillende grond, gewas en groeistadium benodig. Die OFOS-program kan die produsent deur hierdie proses bystaan.

Deur die manipulasie van die plantvoedingskonsentrasies in OFOS, doen die program ‘n aanbeveling rakende produkkeuse, volume, verdunning en toedieningspeil. Elke element het optimale waardes in dele per miljoen (dpm) waar plantwortels hierdie blootstelling optimaal kan gebruik.

Kliënte wat hierdie program gebruik gee almal positiewe terugvoer aangaande die doeltreffendheid in vruggehalte. Die voortdurende hoë produksie jaar op jaar is ook voordelig, aangesien beplanning en verkryging van verpakking dan beter gedoen kan word.

Vervolgens het die program ook ander voordele soos die gesentraliseerde stoor van blokdata aangaande grond-, water- en grondontledings asook opbrengs, wat gedurende die seisoen gebruik kan word.